Histerezis

Tranziții pierdere în greutate reno nv

Textul a fost analizat în colectivul de catedră care s-a declarat de acord cu multiplicarea în actuala redactare. Demersul gnoseologic şi metodologic 1.

Cele mai bune centre de slăbit din Reno

Obiect şi domeniu de cercetare Geografia ştiinţa raporturilor spaţio-temporale dintre componentele mediului terestru Necesitatea armonizării raporturilor dintre componentele mediului geografic Conceptul de geografie a populaţiei şi aşezărilor umane Ramurile geografiei populaţiei şi aşezărilor Geografia populaţiei şi aşezărilor în contextul ştiinţelor ce se ocupă cu studiul populaţiei Geografia populaţiei şi aşezărilor în literatura geografică Preocupari pe plan mondial Preocupări pe plan naţional Evoluţia concepţiilor geodemografice Teorie şi metodologie în studiul populaţiei şi aşezărilor Populaţia ca sistem.

Noţiuni utilizate Sistemul informaţional şi metodele utilizate în studiul populaţiei şi aşezărilor Sistemul informaţional Metodele utilizate Partea a doua. Geografia populaţiei 4.

Răspândirea geografică a populaţiei Aria antropogenezei Oicumena. Limite şi discontinuităţi Repartiţia teritorială a populaţiei Factorii repartiţiei Consideraţii privind repartiţia populaţiei pe glob Densitatea populaţiei pe continente Răspândirea populaţiei în altitudine Răspândirea populaţiei pe harta politică actuală a lumii Dinamica populaţiei Mişcarea naturală a populaţiei Generalităţi Natalitatea Noţiuni, concepte, factori Analiza natalităţii în profil teritorial Mortalitatea Generalităţi Analiza mortalităţii în profil teritorial Bilanţul demografic natural Tranziţia demografică Mişcarea migratorie a pierderea de grăsimi sida Conţinutul geografic al noţiunii de migraţie Cauzele migraţiei Tipuri de migraţii Migraţia internaţională Migraţia internă 5 Pendulările pentru muncă.

Navetismul Exodul rural Consecinţele migraţiilor Evoluţia numărului de locuitori Evoluţia numărului de locuitori la nivel mondial Evoluţia numărului de locuitori pe continente Caracteristicile actuale ale evoluţiei numerice a populaţiei Structura populaţiei Structura demografică Structura pe sexe Structura după vârstă Structura socială Structura etnică Structura rasială Structura lingvistică Structura pe medii Structura după nivelul de instruire Structura pe religii Consideraţii generale Repartiţia geografică a principalelor religii Structura economică Partea a treia.

Geografia aşezărilor umane 8.

Refrigerant Freon - căutare Echipament industrial și materiale la cerere

Habitatul uman. Caractere generale Conceptul de habitat uman Conţinutul geografic Componentele habitatului uman Forme de habitat uman Locuinţa simplă Locuinţa izolată solitară Locuinţele grupate Satul Oraşul Originea aşezărilor Factorii generatori Geneza şi evoluţia oraşelor Oraşele antice Oraşele feudale Oraşele din perioada modernă şi contemporană Oraşele din perioada capitalistă Oraşele din perioada comunistă Funcţiile aşezărilor Conceptul de funcţie a unei aşezări umane Funcţiile aşezărilor rurale Funcţiile aşezărilor urbane Funcţia comercială Funcţia industrială Funcţia culturală Oraşele cu funcţie de rezidenţă temporară Funcţia administrativă şi politică Funcţia militară 6 Organizarea teritoriului aşezărilor umane Zonele funcţionale Nucleul central Zonele rezidenţiale Zonele industriale Zone cu funcţiuni de servicii Tipuri morfostructurale de oraşe Tipuri fizionomice de oraşe Structura şi fizionomia aşezărilor rurale Dispersia aşezărilor rurale Oraşul în cadrul regiunii Poziţia, repartiţia şi influenţa teritorială a oraşelor Ierarhizarea aşezărilor umane Aşezările urbane în profil continental Urbanizarea.

Geografia ştiinţa raporturilor spaţio-temporale dintre componentele mediului terestru. Geografia este una dintre cele mai vechi ştiinţe apărută din necesitatea omului de a cunoaşte mediul în care trăia.

Discuție Utilizator:Bivolaru

Încă din primele stadii ale civilizaţiei omeneşti, omul acumulează cunoştinţe geografice pe care le amplifică şi diversifică ulterior. Acestea cunosc o evoluţie complexă în raport cu gradul de cunoaştere umană:,mai întâi ele se află într-o fază de acumulare a faptelor necesare, mai târziu în una de,examinare", de descriere a mediului geografic, iar apoi şi de explicare şi valorificare a acestuia" V.

Cucu,p. Drumul parcurs de geografie de la începuturile civilizaţiei când aceasta reprezenta un ansamblu de cunoştinţe şi până la definirea obiectului său de cercetare în secolul al XVIIIlea sau chiar perioada contemporană caracterizată prin tehnici moderne de investigare a fost unul sinuos datorită limitelor ştiinţifice ale timpului.

tranziții pierdere în greutate reno nv

Cunoştinţele geografice din antichitate erau o sumă de denumiri de ţări şi popoare, descrieri de locuri, observaţii privind unele fenomene şi chiar hărţi în special în Egipt, Fenicia, Caldeea.

Toate aceste cunoştinţe răspundeau unei necesităţi umane de a se situa delimita şi a se deplasa în spaţiul terestru.

Cel care utilizează pentru prima dată termenul de geografie este Eratostene î. Datorită lui Anaximandru din Milet, Hipocrate şi alţii, pe malurile ioniene în sec.

Cunoştinţele geografice sunt ridicate la rang de ştiinţă în Italia meridională, în preajma anului î. Astfel se ajunge la ideea sfericităţii Pământului, apoi se deduce divizarea suprafeţei terestre în zone, existenţa antipozilor etc.

Aristotel sec. Eratostene continuă activitatea acestuia, dar în sens matematic, pentru ca Hiparc î. Începând cu secolul II î. În această direcţie se înscriu şi Polibiu şi Strabon dintre care ultimul în lucrarea Geografia, se opreşte asupra trăsăturilor principale ale reliefului şi hidrografiei, pentru a reda cadrul natural al particularităţilor etnice şi resursele naturale luate în sine sau ca factori ai istoriei. Prin aceasta Strabon este considerat un precursor al geografiei umane.

AUTOBIOGRAFIA FOSTEI PRIME DOAMNE A STATELOR UNITE ALE AMERICII -SINCERĂ PUTERNICĂ, FASCINANTĂ

În Roma antică sec. Astfel, Ptolemeu d. De menţionat însă că singura operă a Antichităţii consacrată şi unor aspecte de geografie economică este tot o descriere chorografică anul a unui comerciant sirian, respectiv o geografie comercială a lumii romane din sec. În prima jumătate a evului mediu datorită fărâmiţării politice, economiei feudale închise şi dominaţiei dogmatismului religios, are loc un regres general al ştiinţei şi implicit al geografiei care se limitează la unele descrieri sumare, renunţând la problemele întregii 8 9 planete.

Mai mult geografia îşi pierde autonomia, fiind inclusă când la fizică sau geometrie, când la astrologie sau cosmografie. În a doua jumătate a evului mediu dezvoltarea meşteşugurilor şi comerţului, închegarea unor state centralizate au impus necesitatea cunoaşterii de noi teritorii. Revitalizarea apare la sfârşitul sec.

tranziții pierdere în greutate reno nv

În sec. XIII se manifestă un mare interes pentru geografia fizică, ale cărei idei vor pregăti marile descoperiri ce vor lărgi enorm orizontul geografic al europenilor. În această epocă s-a circulat mult cruciade, pelerinajes-a povestit, s-au scris scrisori despre locuri, apar chiar unele ghiduri şi itinerarii, informaţii comerciale.

Se conturează astfel tranziții pierdere în greutate reno nv nouă ramură şi anume geografia regională.

Histerezis

Renaşterea, datorită spargerii dogmatismului, a favorizat progresul geografiei, care şi-a lărgit câmpul de investigaţie, la întreaga suprafaţă terestră, căutând să o descrie sub asopectul resurselor şi al condiţiilor naturale şi social-economice. XV-XVI, umanismul redescoperă efectiv geografia cu ocazia marilor descoperiri, dar mai ales citind pe antici, se traduce în latină geografia lui Ptolemeutipărită începând cu Geografia este considerată acum, de cei mai mulţi, ca arta de a localiza pe hartă, iar geografii germani ai Renaşterii sunt, după exemplul lui Ptolemeu, înainte de toate, matematicieni şi cartografi.

Umanismul se conduce din plin după cele trei direcţii antice de a descrie Pământul: matematică tinzând la reprezentarea sa cartograficănaturală şi descriptivă istorică, ce include şi omul iar ceaiul rosemary își pierde greutatea cercetărilor a fost asigurată acum de ideea, la modă, că nu Omul a fost făcut pentru univers, ci univesul pentru om.

Totodată geografia învăţată de al antici este tot mai mult pusă în faţa noilor realităţi adunate de navigatori, de călători, de misionari, toţi preocupaţi să cunoască sau să redea cu cât mai multă exactitate teritoriile pe care le-au văzut sau pe care le-au luat în stăpânire. Apare astfel, o confruntare între ceea ce se învaţă şi realitate, respectiv experienţă. Experienţa a fost aceea care a orientat geografia pe direcţia ei reală ajungându-se la ideea că nu trebuie căutate reguli infailibile şi matematice, ci mai ales ceea ce este comun, ceea ce se poate vedea prin experienţă, care este cea mai perfectă regulă Acosta.

Cu toate acestea eliminarea părţilor şubrede ale geografiei antice nu se face total, ea rămâne, mai ales în domeniul explicării, încă aservită spiritului antic de sistem îmbogăţit acum de Descartes focul central, tranziții pierdere în greutate reno nv mecanică a munţilor etc. Cea mai încărcată de balastul antic, rămâne geografia istorică sau descriptivă.

Geographia generalis, a lui Varenius este cel mai elocvent exemplu de cadru foarte sistematic, dar gol de fapte concrete. Naturaliştii şi mai ales geologii sunt însă cei care aduc în geografie spiritul observaţiei locale şi particulare, din care sintetizează rezultatele generale, le combină şi le reunesc metodic pe diferite clase şi trepte, ajungându-se astfel la desrieri relativ corecte ale marilor fenomene ale Terrei.

tranziții pierdere în greutate reno nv

Acum se întocmesc şi primele studii ştiinţifice referitoare la relief, la modul de acţiune al apelor curgătoare, la gheţari, climă etc.

Se obţin rezultate remarcabile în ce priveşte observaţiile şi verificarea experimentală, ce tinde la exigenţă maximă, care îmbogăţeşte şi vocabularul geografic. Astfel apar primele discipline geografice, ce se dezvoltă în funcţie şi de nivelul de dezvoltare al altor ştiinţe conexe geodezia, geologia, statistica etc.

Ca urmare a noilor descoperiri geografice, printre alte discipline apare Oceanografia şi mai slab reprezentată Geografia umană ale cărei începuturi nu vin de la geografi. Numeroşi cărturari, învăţăţi ai vremii care se ocupau de studiul societăţii, caută explicaţii sau documentări şi în mediul geografiei. Astfel, Montesquieu se documentează profund 9 10 sub aspect geografic şi trage concluzia preponderenţei cauzelor istorice şi politice asupra celor fizice; alţii arată acţiunea puternică a omului în cucerirea Terrei; demografii caută cauze pentru a explica variaţia locală a numărului populaţiei sau a modului diferit de viaţă prin condiţiile variate de mediu.

Dezvoltarea industriei şi a relaţiilor capitaliste în economie, concomitent cu avântul general al ştiinţei, au creat condiţii pentru ca geografia să adopte principiul cauzalităţii şi conexiunii universale şi apoi concepţia evoluţionistă. În felul acesta au început să fie examinate obiectele, procesele şi fenomenele de pe suprafaţa terestră în condiţionarea şi interacţiunile lor, încât domeniul de investigaţie nu se limita strict la suprafaţa topografică a planetei ci pe firul legăturilor cauzale şi interacţiunilor, se extindea şi la atmosferă, hidrosferă, scoarţă terestră şi biosferă.

Mai mult chiar, pe această cale s-a crezut că se pot depăşi limitele planetei, abordându-se cosmosul. Sinteza acestei etape o realizează doi mari oameni de ştiinţă germani, Humboldt şi Ritter. Alexander von Humboldt, naturalistcare a călătorit foarte mult, a pus bazele metodelor de observaţie pentru aproape toate disciplinele geografiei fizice, formulând două principii esenţiale, care au dat originalitate geografiei.

Geografia modernă, creată în esenţă de cei doi savanţi, s-a făcut însă simţită ceva mai târziu, prin prelucrarea noilor descoperiri din geologie, meteorologie, oceanografie etc, prin dezvoltarea topografiei şi cartografiei care au conturat formele de relief şi interpretarea lorprin organizarea observaţiilor meteorologice, organizarea statisticii pentru studiile sociale şi umane etc.

Toate aceste progrese au avut loc în contextul în care cerinţele economico-sociale au stimulat accentuarea spiritului analitic în ştiinţă, ceea ce a dus şi la individualizarea unor ştiinţe noi, dintre care unele au abordat obiecte de studiu ce au aparţinut domeniului geografiei. În acelaşi timp, industrializarea şi extinderea agriculturii au dus la intensificarea interacţiunilor dintre societate şi natură. Toate acestea au site ups arde burta gras pe unii geografi să pună în tranziții pierdere în greutate reno nv preocupărilor lor raporturile dintre om şi natură, făcând din ele obiect al geografiei.

Cu toate că au existat şi concepţii neştiinţifice fondate pe reminiscenţele dogmatismului, nebeneficiind de o bază filozofică, ideile de cauzalitate, interacţiune, conexiune universală, ca şi spiritul sintetic s-au impus în geografie şi ele au continuat să fertilizeze gândirea geografică.

Astfel, majoritatea geografilor au rămas cu convingerea că societatea nu poate fi ruptă de natură, că împreună acestea interacţionează şi alcătuiesc un complex unitar, exprimat prin termeni ca: mediul geografic, întreg teritorial etc. În aceste condiţii se fac tot mai cunoscute cunoştiinţele de la Humboldt şi Ritter, mai ales prin intermediul lui Friedrich Ratzelal cărui elev a fost şi Simion Mehedinţi.

Ratzel este cel ce crează geografia umană antropogeografia în cadrul geografiei moderne, tranziții pierdere în greutate reno nv cel care, împreună cu Albrecht Penckorganizează o adevărată şcoală geografică germană.

El arată că geografia este ştiinţa Pământului, considerat ca relaţie reciprocă a maselor celor patru învelişuri atmosferă, hidrosferă, biosferă, litosferăatât din punct de vedere static al localizării lor în spaţiu cât şi din punct de vedere dinamic al evoluţiei lor în timp.

Referindu-se la obiectul geografiei ca ştiinţă George Vâlsan arăta în că Geografia e, pe scurt, descrierea Pământului" iar Pământul e ţărâna pe care o călcăm, dar e şi ce se ascunde dedesupt, e forma sub care se înfăţişează munte, vale, şese apa care îl udă, îl acoperă, îl pătrunde deci e râu, lac, mare, apă subteranămai e aerul care îl învăluie, care îi împrumută lumină şi umbră, culori mângâioase sau violente, nori şi ploaie, vânt furtună sau viscol.

Mai e vegetaţia care îl îmbracă atât de splendid şi de variat. Mai sunt vieţuitoarele care îl animează, de la turmele care pasc pajiştile, până la peştii care populează apele şi, în sfârşit, mai e omul care îl stăpâneşte şi se bucură de toate darurile acestui pământ".

Geografia este considerată astfel o ştiinţă complexă, în cadrul căreia se disting ramuri strâns unite între ele, având în acelaşi timp trăsături individuale bine conturate.

tranziții pierdere în greutate reno nv

Baza întregului complex o formează legătura strânsă, interacţiunea obiectelor şi fenomenelor studiate - adică obiectele şi fenomenele de pe pământ, care ne înconjoară şi în mijlocul cărora trăiesc şi se desfăşoară activitatea lor productivă, într-un sens mai larg, 11 12 mediul geografic, în cadrul căruia factorul uman deţine locul central, orientând toate celelalte variabile ale dezvoltării.

Este demnă de remarcat din acest punct de vedere viziunea geografului Alexandru Dimitrescu - Aldem care scria în următoarele: Geografia este singura ştiinţă ce adună la un loc sfărâmătură cu sfărâmătură, pentru a da viaţă întreagă unui ţinut oricât de mărginit ar fi el.

tranziții pierdere în greutate reno nv

Geografia, adevărata geografie, lucrările proprii de geografie se înalţă peste acel material brut nu pentru a expune un şir de fapte, ci pentru a prinde relaţiuni de fapte într-un ţinut". Specificul geografiei constă tocmai în acest mod de a privi obiectul creșterea setei și urinării și scăderii în greutate un întreg, înadrat într-un sistem unitar corelat cu lumea înconjurătoare şi nu separat.

Aceasta,se pare că este greutatea cea mai mare pentru cei ce vin tranziții pierdere în greutate reno nv alte ramuri de ştiinţă către geografie - arată Constantin Brătescu în anul anume câştigarea acestui punct de vedere special din care priveşte geografia aceeaşi natură pe care o studiază şi botanistul şi zoologul şi geologul".

Mai recent Vintilă Mihăilescu afirmă în anul că Geografia studiază complexul planetar sau regional, considerat ca întreg, rezultat din îmbinarea şi colaborarea elementelor componente aer, apa, uscat, vieţuitoaresub impulsul forţelor interioare şi exterioare învelişului geografic".

Potrivit aşadar marelui nostru geograf, cercetările geografice nu se limitează numai la studiul învelişurilor, ci mai mult, caută raporturile spaţiale şi au ca scop final,reconstituirea unităţii complexe şi prezentarea acestora prin caracterul său esenţial şi dominant". În etapa actuală obiectivul fundamental al cercetării geografiei îl constituie cele trei structuri principale existente în realitate şi anume structurile naturale, demografice şi economice, structuri aflate la nivel local, regional sau mondial, bine individualizate, în diferite stadii de dezvoltare şi în raporturi de interdependenţă spaţio-temporale Fig.

Pe plan mondial etapa actuală se caracterizează prin creşterea numerică a populaţiei, dezvoltarea impetuoasă a industriei şi agriculturii care au dus la accentuarea interacţiunilor tranziții pierdere în greutate reno nv societate şi natură.

Activitatea economică, având o amploare necunoscută până acum, afectează într-un grad sporit natura, provocându-i modificări ample dintre care unele deranjează echilibrele existennte şi crează dereglări ce periclitează existenta unor vieţuitoare şi a omului însăşi.

De aceea, din partea geografiei, se cer cunoştiinţe tot mai ample şi mai precise asupra funcţionării mecanismului complex societate-natură. Se solicită geografiei prognoze cât mai exacte asupra sensului de evoluţie a acestui mecanism şi asupra urmărilor pe care le pot avea diversele intervenţii umane asupra naturii, cât şi recomandarea unor remedii pentru neajunsurile existente. Din cele expuse rezultă aşadar tranziții pierdere în greutate reno nv problema obiectului de cercetare al geografiei a fost abordată diferit, de la o etapă la alta, în funcţie de evoluţia societăţii în ansamblu, de dezvoltarea ştiinţei în general şi de gradul de conceptualizare în gândirea geografică Necesitatea armonizării raporturilor dintre componentele mediului geografic.

Mediul geografic cuprinde totalitatea şi unitatea dialectică a elementelor naturale şi antropice aflate într-o anumită stare de echilibru. Ca orice sistem material aflat într-o continuă evoluţie şi tranziții pierdere în greutate reno nv, structura şi caracteristicile sale dinamice s-au modificat în timp, el devenind tot mai complex şi mai variat. Mediul geografic cuprinde aşadar două categorii de componente: - naturale: relieful, clima, apele, solurile, flora, fauna, resursele de subsol care se află în relaţii strânse de întrepătrundere şi condiţionare reciprocă formând mediul natural; acesta a evoluat mult socotind chiar numai de la apariţia strămoşilor omului şi până în epoca actuală au avut loc ample mişcări tectonice pe seama mobilităţii plăcilor crustale, 12 13 care au continuat orogeneza, s-a modificat mult conturul mărilor, s-au instalat şi s-au retras succesiv glaciaţii continentale, au avut loc alternanţe de climate calde şi reci, umede şi uscate, alternanţe corespunzătoare de floră, faună şi soluri.

Complexitatea mediului geografic este dată de coexistenţa aşadar a celor două laturi fizică şi social-economică. Societatea umană acţionează asupra naturii potrivit posibilităţilor de care dispune şi care au evoluat odată cu dezvoltarea modului de producţie a ştiinţei tranziții pierdere în greutate reno nv tehnicii. De aici rezultă anumite schimbări în natură, în peisajul natural, în sensul că la tranziții pierdere în greutate reno nv naturale care se petrec în mediul geografic, se asociază anumite fenomene economice generate de acţiunea societăţii asupra naturii: valorificarea pădurilor, desţeleniri, sisteme hidroenergetice, formarea de noi aşezări, exploatarea substanţelor minerale utile, sistematizarea, poluarea etc.

Din momentul când munca devine un act de producţie organizată social, societatea umană cunoaşte o accelerare progresivă a ritmului ei de dezvoltare.

Crime neelucidate - ultragame.ro

Astfel în ultimele secole, mediul natural n-a suferit decât modificări spontane minime, însă, în acelaşi timp, în istoria societăţii sau succedat patru mari orânduiri sociale. La început Homo sapiens şi strămoşii săi apropiaţi nu erau decât nişte membri, printre mulţi alţii, ai lumii vii, care nu-şi puteau modifica mediul ambiant, mai mult decât alte fiinţe, iar culegătorii şi vânătorii erau direct interesanţi în păstrarea echilibrului florei şi faunei naturale, adaptându-se eventualelor schimbări spontane ale acestora.

Hotărâtoare a fost în acest sens capacitatea speciei umane de a stoca şi transmite informaţia dobândită, acumulându-se astfel un capital de experienţă din ce în ce mai mare. Cu dezvoltarea agriculturii s-au modificat fundamental ecosistemele unor vaste teritorii, iar aria de răspândire şi chiar codul genetic a numeroase specii vegetale şi animale su suportat transformări importante.

Revoluţia industrială din secolul XIX-lea şi cea tehnico-ştiinţifică contemporană au oferit societăţii mijloace de acţiune tot mai puternice şi mai perfecţionate. A avut loc popularea intensă a unor zone slab locuite Vestul Statelor Unite, preria canadiană, Australia, Noua Zeelandă, zona golfului Persicpunerea în valoare a unor noi surse de energie, lucrări intense de transformare a naturii. Omul a reuşit să schimbe cursul râurilor, să niveleze neregularităţile morfologice ale unor zone în care a creat aşezări şi drumuri, să obţină terenuri ferme pe seama mării, să defrişeze intens sau să extindă irigaţiile în zone aride.

Aproape că nici nu se mai poate vorbi astăzi de existenţa unui mediu natural nemodificat, dată fiind prezenţa cvasigeneralizată a omului pe glob. Societatea a alăturat şi introdus în limitele mediului natural un mediu nou, artificial, creat prin diverse activităţi. Mediul geografic actual, rezultat din interacţiunea puternică a celui natural cu cel antropic, nu este şi nu funcţionează ca o simplă sumă de termeni diferiţi, ci constituie un întreg, care, prin vastitatea şi diversitatea de structură şi particularităţi dinamice, preia şi combină în variante extrem de bogate şi complexe toate caracteristicile entităţilor iniţiale din care provine.

Caracteristic mediului geografic actual este apariţia în sistemul de interelaţii a unor termeni şi legături noi, datorită cărora mediul fizic seamănă tot mai puţin cu varianta sa primară, populaţia creşte continuu, iar societatea umană îşi extinde tot mai mult posibilităţile de acţiune.

Chiar tranziții pierdere în greutate reno nv când se execută studii detaliate în vederea întocmirii proiectelor unor lucrări tehnice, necunoaşterea anumitor caracteristici ale cadrului fizic poate să se soldeze cu mari pagube materiale şi degradări proporţionale ale mediului ruperea barajelor, colmatarea lacurilor, pierderea unui mare volum de muncă şi materiale investite în irigaţii, căi de comunicaţie etc.

Totuşi, societatea evoluează, progresul tehnic este un fapt de necontestat, omul modern produce mereu şi randamentul muncii sale este în continuă creştere, aşa după cum, proporţional, creşte şi ierburi care îndepărtează grăsimea din corp pe care el însuşi, producătorul, o ridică faţă de producţia de bunuri materiale, în general.

Este un sistem care se autodezvoltă, a cărui creştere aparent este nelimitată. Există totuşi un element al sistemului care nu are posibilităţi nelimitate: mediul natural al pământului.